Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
124.91 KB
2008-06-12 14:01:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
332
1349
Rövid leírás | Teljes leírás (5.42 KB)

Zalai Közlöny 1896. május 9. 19. szám 3. oldal - Válasz

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap


A következő szöveg a cikkből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Válasz.
KIs-Kornárom (s vidéke történetéből.
Irta: í\'SIRE ISTVAS n.-bajgn>i lelkesig
(Foly tatái.)
Somogyi Seniorok (esperesek)
Briccim (Berecz) Dániel. Lámpa esperesnek irja pag. 660, a ki pápii prih fessorságából viseletet Ki 8-Komáromba papnak 1639. jul. 1. napján, ekkor kezdvén el ezeo Ecclában az ö prédikátori hivatalai. Matríc: Kia-Komárom p. 33
Briccius Péter a már emiitett Diniéinek a fia, született 1643 jui. 19 éű, kereezíéltetvén meg Fider Miháiy által, kérészi attya a anjái lévén Nárdai Ma thias porkoláb, "Tur - . . Vajda f-íleaéges-tói, TrombiLáa Györgyoé, Matr. K-Kom. p. 95. Vidi alia jq Lampe GSO
Soos János, hogy esperes volt lásd Piiap. Éíete p. 40. tiogf bomogyi esperes volt, onnan világos, mert azoa egy papi dipp\'oma alatt, melyet Tatai 1612. adott Szentgyőrgyi Gergelynek, AUó-Lindvai Péter esperes megnevezte ük. Ez a szaJai Ecclák seniora volt. Kanizsai a pápai tractas seorbra, tnely a Rábaközre ia kiterjedt. — Soos Jánosnak tehát a somogyi Ekklák senioráaak kellett lenn\'. Egyébiránt a kiskomáromí Hatnuclábao p. 203. Kanizsai Palfi Ja-uod jegyzéseiben az van, hogy Soos Jánosnak majorja Kís-Komárombaa volt és Páifi vette meg 16 ezüít tallérért,
Laskóí Sándor proseolor volt 1642 p 34. Matr. K.-Komár. így «Ó1: aAo i\'H2. d..26. Jan. Duus Alex. La&koviu-s Lopuíavit.\' ....
Íme ennyi ez, ^ mi Tóth Ferencr levéltárában Sárközy István feljegyzése nyomán, emlékül maradt ránk a kísko máromí matrikaJábóI.
Miként a nyájas olvasó a fenti közleményből észrevehette, nem az összes somogyi régi egyházak lettek benne felsorolva, han^m Ciak azok, melyek a kiskomá\'omi iskola építéséhez segélylyei járultak, ezek pedig felét se tették a somogyi egyházaknak. Az 1681. soproni országgyűlésből a katb. rendek ré ./.érői I. Leopoidhoz terjesztett sérelmí ír irat szeriDt — abban az időben Sa-mo^yvármegyében egyetlen plébánia sem létezett. És ezt nekik elhitetjük, mert i török nem igen kedvezett birtokain t r. katb. alyaöaknak. Midőn Pázmány Pcter térítői buzgalmában pár jezsuitát niattorabao a bódoltságba küldött, ezeket a török hatóságok Pécs tájáo el csípték, s mint közönséges háborúság
szerzőket a budai basához kisérték, __
honnét pár ezer arany lefizetése aíáa menekediek meg naey nehezen a karóba vonatástól. Ezért lett, hogy vidékünkről egy lelkész se került ama gyáazoa időben 1673. a nápolyi gályákra,mivel* amint a basák értesültek a pozsonyi citatiéról azonoal kihirdették a hódoltság községeiben, hogy a meiy bíró a prédikátort Pozsonyba meimi engedi, irgalom nélkül karona huzatik. S hogy e tekictetben a basák nem ismertek tréfát, mutatja a Bolha*, András aevü re£ pap esete, wt a bcrzecczei basa a szentai erdőben saruba huzatotL r
A mi a köz!eméoybéli .Somogyi Se-a:orok*-at illeti, meg kefl jegyeznem öoííj azok __ mmtlakhelydfcionmtatít-a KÍ8;Komárom vidékén * fekvő eerhá-zakoak voltak cpere^i, a kaposi és" ^setvan eaperesekrőí itt emlitég nem
kaimat Te>zek én ia magamnak, hogy egy^oly rendkívül érdekes egybittörté-uelmi adatot ösaiertessék meg e !s.pok olvatuSival, a mely nemcsak Kis-Kom&* rommal vat egyenes öíszeköttetéabea, hanem egyházkortényaQk .történetében is igen b&cses adatokat szolgáltat
Kis-Scmárom vára és Kia-Komirom város (ma Komárváros) külön gyüleke- 1 zetet képeztek. Ez jlobbinak lelkésze | 1650 körül iíagymaftoBl (más forrás j szerint Nagy-Maráczi) Bálára volt Ez a ! kétségeű kívül igea k^p&ett lelkész ugyancsak 1650 körQl a tiazániniieni vidékeken járt a nemcsak az ottani ki-váió tndós lelkészeket hanem magát a busgő kálviaisla íey-sdelcmaseeonyt Lo-rántfy Zsnzsannát, n nagy I. Ríkóczy György Eit...