Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
72.7 KB
2008-05-28 14:34:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
398
1792
Rövid leírás | Teljes leírás (6.61 KB)

A galamboki polgári olvasó-egylet alapszabályai
Megjelent:
Zalai- Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből

1868 május 9. 19. szám 2. oldal
1868 május 16. 20. szám 1-2. oldal


A cikk szövege:

Galambok május 5. 1868. Folyó évi húsvét másodnapján nyittatott meg olvasó egyletünk, amikorra is szerencsések voltunk az ebbeni részvételre megnyerni köztiszteletben álló tiszteletbeli elnökünk tekintetes Gaál Endre főszolgabíró urat több tisztelt vidéki taggal együtt, kik is az egylet helyiségére egy rövid beszéddel fogadtattak s üdvözöltettek az egyleti elnök által, melyre a tiszteletbeli elnök úr egy rövid, de velős beszéddel válaszolt, előadván az egylet czélját, melyre kell, hogy törekedjünk. A beszéd többszörösen megéjeneztetett. Ezután elénekeltük a Szózatot és Hymnust. A közgyűlési teendők elvégzését egy kis lakoma követte, azonban tiszteletbeli elnök úrhoz csak rövid ideig lehetett szerencsénk.
Egyletünk tagjai örvendetesen szaporodnak, míg a múlt közleményemben csak 20 tagról írhattam, ma már 35-en vagyunk s minthogy ez által jövedelmünk tetemesen szaporodott, pótlólag megrendeltük a „Hazánk s külföld”, „Falusi gazda”, „Népiskolai könyvtár”, „Regélő” czímű lap s folyó iratokat.
E helyen alkalmat veszek magamnak egyletünk forró köszönetét nyilvánítani t. szerkesztő úrnak azon nemes keblű ajánlatáért, hogy a „Zala-Somogyi Közlöny” folyó évi folyamát leengedéssel is szíves megküldeni.
A tér szűke miatt az egylet alapszabályait jövő számunkban hozandjuk.

A galamboki polgári olvasó-egylet alapszabályai

I.
Az olvasó-egylet czíme és czélja.
1. A népnevelésnek, mint a családi és állami élet boldogsága leghathatósabb tényezőjének gyámolítása és előmozdítása érdekéből alakult ezen társulat.
2. A megalakult társulat neveztetik „polgári olvasó-egyletnek.”
3. Az egylet czélja átalában a szellemi mívelődést némi olvasmányok, folyóiratok és szívnemesítő könyvek által előmozdítani, s e czélt szem előtt tartva, működését felekezetességre való tekintet nélkül az alább következő szabályok szerint intézni.

II.
Az egylet tagjai.
4. Az egylet áll helybeli és vidéki tagokból.
5. Tag lehet minden fedhetetlen jellemű s tökélyesedni óhajtó egyén, ki a tagsági díjt befizeti.
6. A tagsági díj jelenben három negyed évre 2 frt. Azonban jövőre ennek meghatározását a közgyűlés, a tagok számához képest meghatározni magának fenntartja.

III.
Az egylet tisztviselői.
7. Az egyletnek van
a, elnök;
b, jegyzóje;
c, pénztárnoka;
d, felügyelője; – kik mindenkor egy évre választatnak.
8. Az egyletet vezényli egy elnök, ennek gátoltatása esetében egy a közgyűlés által az alkalomra megválasztott; valamint a jegyzőt is hasonló esetben a közgyűlés helyettesíti.
9. A tisztviselők mellé még választ a közgyűlés 5 tagú bizottmányt, kik a tisztviselőkkel egy értelemben intézik az egylet ügyeit, melyről az évenkint kétszer tartandó közgyűlésnek számot adnak.

V.
Az egylet tisztviselőinek teendői.
10. Az elnök a bizottmány utasítása folytán annyiszor amennyiszer szükségeltetik összehívja a közgyűlést, abban elnököl, a többség által hozott határozatokat kimondja.
11. A netalán rendetlenkedő tagokat az illem szabályaira szelídséggel figyelmezteti.
12. A jegyző a közgyűlés és bizottmány jkönyvét vezeti.
13. A bizottság utasítása szerint levelez.
14. A pénztárnok a bevett pénzeket hűségesen kezeli.
15. A pénzt csak a bizottság utasítása folytán adja ki.
16. Számadást vezet, s azt a bizottmánynak évnegyedenként, a közgyűlésnek pedig év végével előterjeszti.
17. A felügyelő az egylet minden vagyonára felügyel, az olvasmány...